Välkommen till Huvudstadens Golfklubb! Läs mer om verksamheten HÄR.AKTUELLT:

Vill Du vara med på HGK Senior Tour 2016?
(2016-04-10)

 

Alla herrar och damer över 50 år med hcp högst 15,0 resp 25,0 är välkomna. Damer och herrar 75+ får starta från röd tee el motsv, övriga herrar från gul tee el motsv. Vi spelar på scratch-basis 10 gånger växelvis på våra banor. Naturligtvis under förutsättning av tillräckligt många anmälningar. Vi hoppas på fortsatt skön stämning och trevliga bekantskaper. 2015 var nästan 200 spelare anmälda till HGK Senior Tour. Läs mer om tävlingsregler, spelschema mm under Idrott och HGK Senior Tour.

Du kan anmäla intresse till Rein Sule på rein.sule@spray.se. Du kan ringa honom på 08-303810.(2016-04-05)

Kallelse - Vårårsmöte för Huvudstadens Golfklubb

Mötet genomförs på Lindö onsdagen den 27 april kl 19.00
Handlingar kommer att finnas tillgängliga på årsmötet samt på hemsidan en vecka före mötet. Representanter från Unipeg kommer att medverka på Vårårsmötet. 

 

                                                                                                                                                             
§ 1               Mötets öppnande samt fastställande av röstlängd för mötet
§ 2                Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
§ 3               Fastställande av föredragningslista
§ 4               Val av ordförande och sekreterare för mötet
§ 5                Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
§ 6               Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
§ 7                Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
§ 8                Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
§ 9                Fastställande av resultat- och balansräkning samt dispostion av överskott resp underskott i enlighet med balansräkningen.
§ 10              Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
§ 11             Fyllnadsval
§ 12             Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
§13              Frågor från höstårsmötet
a)                 Uppdatering av programförklaringen med avseende på begreppet Elit
b)                 Motion om lokal verksamhet
§14              Övriga frågor                  

 

Välkomna!

Styrelsen i Huvudstadens Golfklubb
gm ordförande Carina Höijer 
(2016-04-03)
Vill du jobba på Nordea Masters?

Nordea Masters kommer tillbaka till Bro Hof i år och går av stapeln den 2-5 juni. Vi från klubben har varit med i arrangemanget på Bro Hof tidigare år och nu fått frågan om vi kan ställa upp med funktionärer i år.  För att kunna vara med måste du kunna jobba torsdagen och fredagen samt lördag eller söndag. Huvudstadens Golfklubb kommer prel. att ansvara för två hål. Exempel på arbetsuppgifter är; tee, green, forecaddy, etc. Dessutom behövs rappörter och personal till TV-produktion. Du kommer att få en uppsättning kläder som vanligt, i år från Peak Performance, fri lunch de dagar du jobbar. Fritt inträde och fri parkering samtliga dagar. Anmäl er senast 10/4  via mail till: nordeamasters@huvudstadensgolfklubb.se. Ange om ni kan jobba både lördag och söndag.

 

Inloggningen är stängd


För att boka starttid på någon av banorna, klicka på BOKA ONLINE-knappen!

Boka Ruta
 • Puff 1

  SGF ranking      
  Antal spelare              21
  Antal tävlingar         124
  Poäng                     83,04
  Placering Sverige       80

  2016-05-21